Herzog, Thaisa Thomazini, Universidade Federal do Espírito Santo, Brazil